ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een overeenkomst tussen FEF Company, opgericht naar Frans recht en gevestigd te 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France ("CV Voorbeeld" / de "Website"/ "wij") en elke persoon die een gebruiker is van CV Voorbeeld. Deze Voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de Website en de bijbehorende diensten die via deze Website worden aangeboden. U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen via support@cv-voorbeeld.com.

1. Object

CV Voorbeeld bied je als lid toegang tot een database van materialen (waaronder o.a. cv's, sollicitatiebrieven en richtlijnen) die toegankelijk is op www.cv-voorbeeld.com ("Website"), die je als lid met behulp van de documenten-maker met je persoonlijke gegevens kan invullen om gepersonaliseerde documenten te maken die je naar eigen behoefte kan downloaden of in je klantenzone kan opslaan (tegen betaling van de toepasselijke kosten voor lidmaatschap).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je toegang tot en gebruik van de website en de diensten. Door de website te gebruiken, aanvaard je zonder voorbehoud al deze algemene voorwaarden.

Door een account te openen op de website, moet je een vakje aanvinken en bevestigen dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen en aanvaard, die een wettelijk bindend contract vormen tussen jou en CV Voorbeeld.

Gelieve het volgende zorgvuldig te lezen. Indien je deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, maak dan geen gebruik van de website. Wij kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen door een bijgewerkte versie op deze webpagina te plaatsen en je daarvan in kennis te stellen voordat de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht worden.

Om de klantervaring te verbeteren, kunnen wij ook, zonder voorafgaande kennisgeving, de structuur en het ontwerp van onze website wijzigen, evenals sommige diensten of de inhoud.

2. Definities

In dit document,

"Account" betekent het account dat je moet aanmaken om lid te worden en toegang te krijgen tot de diensten die door de website worden aangeboden.

"Geldende wetten" in de betekenis die daaraan wordt toegekend in artikel 14.

"Klantenzone" is je persoonlijke en toegewezen ruimte, waar je toegang hebt tot de diensten en je materialen kan opslaan.

"Documenten-maker" is de functie die leden in staat stelt persoonlijke informatie in te vullen (met inbegrip van gegevens over cv, loopbaangeschiedenis en onderwijsgeschiedenis) en gepersonaliseerde versies te maken van bepaalde materialen (met name cv's en sollicitatiebrieven) ("Gepersonaliseerde Documenten") die vervolgens kunnen worden opgeslagen in de klantenzone van een lid.

"Lid" is elke natuurlijke of rechtspersoon die een account heeft op de website.

"Materialen" zijn alle cv-sjablonen, sjablonen voor sollicitatiebrieven, richtlijnen en andere documenten die op de website ter beschikking van de leden worden gesteld (al dan niet gepersonaliseerd met de documenten-maker.

"Diensten" zijn alle producten, diensten, inhoud, kenmerken, technologieën of functies die door ons via de website worden geleverd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de materialen, de documenten-maker en de opslag voor de documenten.

"Lidmaatschap" heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 6.

"Opslag" en "Bewaren" betekent de dienst van opslag voor materialen op de website.

3. Een account openen

A. Voorwaarden

**Je moet 18 jaar of ouder zijn. Je moet 18 jaar of ouder zijn om onze diensten te gebruiken en dat moet je bevestigen bij het openen van een account.

**Indien van toepassing, moet je bevoegd zijn om het bedrijf dat je vertegenwoordigt te binden. Je bevestigt dat je bevoegd bent om elk bedrijf of elke entiteit te binden namens welke je de diensten gebruikt en dat het bedrijf of die entiteit deze algemene voorwaarden aanvaardt.

B. Een account aanmaken

De website biedt leden de mogelijkheid zich te registreren en vervolgens toegang te krijgen tot de diensten. Je kan de materialen niet bekijken als je niet geregistreerd bent, noch heb je toegang tot de documenten-maker of de opslagdienst zonder eerst een account te openen en lid te worden.

Om je account aan te maken, moet je de verplichte velden in het registratieformulier invullen (door je naam, voornaam en e-mailadres op te geven) en wij zullen je per e-mail een wachtwoord toesturen. Je moet ook deze algemene voorwaarden en ons Privacybeleid hebben gelezen en aanvaard, waarin onze online informatiepraktijken worden uitgelegd en de keuzes die je kan maken over de manier waarop je informatie op deze website wordt verzameld en gebruikt

C. Nauwkeurigheid van accountgegevens

Je garandeert dat je account accurate en waarheidsgetrouwe informatie bevat en dat je deze, indien nodig, zult bijwerken. Indien wij van mening zijn dat de gegevens niet juist, actueel of volledig zijn, hebben wij het recht je de toegang tot de website of één van de diensten te weigeren en je account te beëindigen of op te schorten.

D. Wachtwoord

Je garandeert dat je account accurate en waarheidsgetrouwe informatie bevat en dat je deze, indien nodig, zult bijwerken. Indien wij van mening zijn dat de gegevens niet juist, actueel of volledig zijn, hebben wij het recht je de toegang tot de website of één van de diensten te weigeren en je account te beëindigen of op te schorten.

4. Diensten

De website is een online platform waarop wij de diensten aanbieden. Als een lid:

kan je een klantenzone op de website creëren, van waaruit je toegang hebt tot materialen, gepersonaliseerde documenten kan aanmaken met behulp van de documenten-maker en deze kan opslaan;

zal je ook in staat zijn om te communiceren en uit te wisselen met CV Voorbeeld, via e-mail en chat.

5. Gedragsregels voor leden op de website

Er zijn bepaalde regels die voor de leden gelden. Wanneer je onze website gebruikt, ga je akkoord:

  • geen inbreuk te maken op de rechten en het imago van CV Voorbeeld en de met haar verbonden entiteiten, met inbegrip van hun intellectuele eigendomsrechten;

  • niet om inbreuk te maken op de rechten en afbeeldingen van enige partij die rechten heeft op de materialen, zoals hun intellectuele eigendomsrechten;

  • geen account te openen op naam van een andere persoon dan jezelf;

  • geen apparaten, software of andere elementen te gebruiken die de goede werking van de website kunnen verstoren of die bedoeld zijn om systemen, gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen, te verstoren, te onderscheppen of te onteigenen; en

  • meer in het algemeen, niet te handelen op een wijze die in strijd is met de geldende wet(ten) of deze algemene voorwaarden schendt.

6. Betaling van vergoedingen

Om toegang te krijgen tot de diensten, moet je het bedrag van het maandelijkse lidmaatschap voor diensten (het "Lidmaatschap") betalen of alleen het bedrag van het proefaanbod, zoals beschreven op de website. De prijzen van het lidmaatschap worden op de website vermeld (btw en alle andere belastingen inbegrepen) en zij houden rekening met het btw-bedrag dat van toepassing is op de dag van betaling van het lidmaatschap.

Een lidmaatschap op de diensten wordt voor onbepaalde tijd voortgezet vanaf de datum van het lidmaatschap. Een lidmaatschap kan op elk moment worden opgezegd.

CV Voorbeeld behoudt zich het recht voor om het bedrag van het lidmaatschap en van elk proefaanbod te wijzigen. Je wordt ten minste 10 dagen voor het einde van je lidmaatschap van een dergelijke wijziging op de hoogte gesteld, waarna je de keuze hebt je lidmaatschap niet te verlengen.

De kosten voor het lidmaatschap en het proefaanbod zijn vooraf verschuldigd en worden automatisch in rekening gebracht op de betaalwijze die op de website is aangegeven. In geval van wanbetaling zal CV Voorbeeld de betaling opnieuw voorleggen en, in geval van herhaalde wanbetaling, de diensten onmiddellijk kunnen stopzetten zonder schadevergoeding, maar onverminderd het recht om van je betaling te eisen voor alle verschuldigde bedragen en elke schadeloosstelling voor schade geleden door CV Voorbeeld ten gevolge van dergelijke wanbetaling.

7. Intellectuele eigendomsrechten

A. Intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de website

De eigen software (met inbegrip van de documenten-maker en de klantenzone), de materialen en de andere materialen op de website, met inbegrip van auteursrechten, logo's, handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen, tekst, illustraties, audio-, video-, databestanden, programmabestanden en codes, evenals de selectie, coördinatie en schikking van dergelijke materialen, (al dan niet gedeponeerd) zijn beschermd door auteursrecht, octrooirecht en handelsmerkrecht ("IP-Rechten"). Deze IP-rechten zijn ofwel ons eigendom of eigendom van derden die hun IP-Rechten aan ons in licentie hebben gegeven. Het is ten strengste verboden om de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen of anderszins te manipuleren.

Het gebruik of misbruik van de IP-rechten, behalve zoals toegestaan in deze algemene voorwaarden, is verboden. Door lid te worden, onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden met betrekking tot de eigenaars van de IP-rechten (zie hieronder), en enkel voor zover het daartoe in staat is, verleent CV Voorbeeld je een niet-exclusieve, herroepbare, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie, om de website en de IP-rechten te gebruiken, wereldwijd, enkel voor je persoonlijk en privégebruik, op een niet-commerciële basis en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

De aan jou verleende licentie eindigt wanneer je ophoudt lid te zijn en/of in geval van oneigenlijk gebruik van de website en/of de diensten.

Alle nieuwe versies, updates of wijzigingen van onze website, diensten of gerelateerde content zijn onderhevig aan deze algemene voorwaarden. CV Voorbeeld behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk door deze algemene voorwaarden worden gedekt.

In geen geval mag je door het gebruik van de website en de toegang tot de materialen de inhoud van de website, met inbegrip van de materialen, reproduceren of publiek verspreiden of overdragen, verkopen, verhuren of uitlenen, gedeeltelijk of volledig, of ter beschikking stellen, anders dan in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, of de inhoud van de website en de materialen openbaar maken.

CV Voorbeeld en de bij CV Voorbeeld aangesloten bedrijven maken geen aanspraak, noch voor jou, noch voor derden, noch voor zichzelf, op de eigendom van enige IP-rechten in de materialen die eigendom zijn van derden.

B. Gebruik van je inhoud

Je behoudt je rechten op alle informatie of inhoud die je indient, plaatst of weergeeft op of via de website, met inbegrip van accountgegevens, cv, loopbaangeschiedenis, opleidingsgeschiedenis, beoordelingen, reacties, profiel inzendingen, berichten, vragen, carrière-materiaal of enige andere informatie die je verstrekt ("Je inhoud"). Door dergelijke inhoud in te zenden, te uploaden, te posten of weer te geven, verleen je ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie (met het recht op sublicentie) om je inhoud te gebruiken, te verwerken, te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, over te dragen, weer te geven en te verspreiden in alle media of via alle distributiekanalen (nu bekend of later ontwikkeld), met inachtneming van de toepasselijke bepalingen in ons privacybeleid.

Je garandeert dat je inhoud geen inbreuk maakt en zal maken op rechten van derden en dat je beschikt over alle noodzakelijke rechten, bevoegdheden en autoriteit om te voldoen aan je verplichtingen met betrekking tot je inhoud onder deze algemene voorwaarden.

Als je denkt dat je intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, neem dan contact met ons op.

Je bent verantwoordelijk voor het gebruik van je inhoud en eventuele gevolgen daarvan, waaronder eventuele gevolgen van het gebruik van je inhoud door andere gebruikers of derden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebruik van je inhoud, noch voor het gebruik van enige inhoud of informatie die door andere leden of bezoekers is ingediend of geplaatst.

De diensten van CV Voorbeeld voor het plaatsen van cv's vergemakkelijken de plaatsing van je inhoud en je gepersonaliseerde documenten op verschillende carrièresites van derden met je voorafgaande verzoek en toestemming. Je stemt ermee in dat CV Voorbeeld eigen webgebaseerde tools voor informatieverzameling kan gebruiken om een gepersonaliseerd profiel voor je op te stellen als je je aanmeldt voor deze dienst. Je stemt er verder mee in dat de bewoording en interpretatie van je informatie ten behoeve van de diensten voor het plaatsen van cv's uitsluitend ter beoordeling van CV Voorbeeld zijn en dat CV Voorbeeld niet aansprakelijk is voor beslissingen om informatie over je op te nemen, niet op te nemen of te formuleren. Je bevestigt en stemt er verder mee in dat je de volledige verantwoordelijkheid op je neemt en persoonlijk aansprakelijk bent voor alle gevolgen die voortvloeien uit je gebruik van de diensten voor het plaatsen van cv's.

8. Rol van CV Voorbeeld/beperking van aansprakelijkheid

CV Voorbeeld geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de diensten en de materialen wat betreft hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins, of dat de website geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, en CV Voorbeeld aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in dergelijke materialen. Indien de geldende wetten de uitsluiting van sommige of alle van de bovenstaande impliciete garanties en voorwaarden niet toestaat, zullen de bovenstaande uitsluitingen alleen op jou van toepassing zijn voor zover dit door de geldende wetten is toegestaan.

Je gebruik van deze website is op eigen risico. De website, de diensten, de materialen en andere informatie, software, faciliteiten, diensten en andere inhoud op de site worden aangeboden "in de staat waarin deze zich bevinden" en "zoals deze beschikbaar zijn" zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Voor zover de geldende wetten dat toestaan, wijst CV Voorbeeld alle uitdrukkelijke of impliciete garanties en voorwaarden af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorwaarden ten aanzien van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

CV Voorbeeld wijst alle aansprakelijkheid af, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad of anderszins, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct, indirect, straffend, gevolgschade of anderszins) die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van de website, de diensten of de materialen, ongeacht de basis waarop aansprakelijkheid wordt geëist. Indien de geldende wetten niet toestaan dat alle of een deel van de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking op jou van toepassing is, zullen de beperkingen alleen op jou van toepassing zijn voor zover toegestaan door de geldende wetten.

Niets in deze overeenkomst zal aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel of fraude uitsluiten of beperken.

9. Annuleringsbeleid - opschorting van account, toegangsbeperkingen en beëindiging

Je kan op elk moment je contract met CV Voorbeeld beëindigen en je lidmaatschap beëindigen door je account in je klantenzone te sluiten of door onze klantenservice-team hier te contacteren. De beëindiging gaat onmiddellijk van kracht en je lidmaatschap wordt automatisch stopgezet. Je hebt geen recht op terugbetaling van de betaalde bedragen voor een lidmaatschap dat betrekking heeft op de periode na beëindiging van je account.

Als je je verplichtingen, zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden, niet nakomt of als wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat de veiligheid en integriteit van CV Voorbeeld, zijn leden of derden in gevaar zijn, behouden wij ons het recht voor om deze algemene voorwaarden die jou en CV Voorbeeld binden onmiddellijk te beëindigen en je account te sluiten.

Wanneer dit van toepassing is, zal je van een dergelijke maatregel in kennis gesteld worden, zodat je hierop kan reageren. CV Voorbeeld zal naar eigen goeddunken beslissen of de genomen maatregelen worden opgeheven.

10. Persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en verwerken sommige van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de website en je te registreren als lid, erken en aanvaard je de verwerking van je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.

11. De werking, beschikbaarheid en functionaliteiten van het platform

Wij zullen zoveel mogelijk trachten de toegang tot de website te handhaven. De toegang tot de website of het gebruik van bepaalde functies kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort of onderbroken wegens technisch onderhoud, migratie of updates, of als gevolg van storingen of beperkingen in verband met het netwerk of om andere technische redenen.

Wij behouden ons het recht voor om je toegang tot de website of de functies ervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen of op te schorten, naar ons eigen goeddunken, tijdelijk of permanent.

12. Hyperlinks

Onze Website bevat links naar andere websites. Wij controleren die websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Door deze links te vermelden, geven we geen goedkeuring aan de inhoud van deze websites en impliceren we geen banden met de beheerders ervan.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en de documenten die door middel van verwijzing geïntegreerd zijn, verwoorden de volledige overeenkomst tussen jou en CV Voorbeeld met betrekking tot je gebruik van de website en de diensten.

CV Voorbeeld kan deze algemene voorwaarden wijzigen om ze aan te passen aan het technologische en commerciële klimaat en om te voldoen aan de geldende wetten en de regelgeving. Elke wijziging van deze algemene voorwaarden zal op de website worden gepubliceerd met vermelding van de effectieve datum en je ontvangt bericht van CV Voorbeeld voordat de wijzigingen van kracht worden.

14. Terugbetalingsbeleid en herroepingsrecht

De vergoedingen die u hebt betaald, worden niet gerestitueerd en/of niet-uitwisselbaar, tenzij hier anders wordt vermeld of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Een verzoek om terugbetaling van een lidmaatschap is niet toegestaan indien het wordt ontvangen na het verstrijken van een periode van veertien (14) dagen vanaf het eerste lidmaatschap voor de diensten.

Alle verzoeken om terugbetaling vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen kunnen telefonisch of per e-mail via onze klantenservice worden verricht. De afdeling klantenondersteuning zal je binnen de 48 uur antwoorden en de terugbetalingen zullen binnen de 72 uur worden verwerkt.

15. Geldende wetten en geschillenregeling

Deze t & cs worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van specifieke regels met betrekking tot (i) de algemene principes van wettenconflicten, en (ii) regels van het openbare beleid dat de consument van het land beschermt tegen die u toegang hebt tot de Services (de ** "Toepasselijke wetten" **).

Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden beslecht, ga je ermee akkoord om alle geschillen te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van France.

CV Voorbeeld behoudt zich ook het recht voor om, afhankelijk van de aard van het geschil, een rechtszaak aan te spannen voor de rechtbanken van het land waar je woont of, wanneer deze algemene voorwaarden zijn overeengekomen in het kader van je handel of beroep, in het land waar je je hoofdvestiging hebt.

16. Ingangsdatum

10/07/19