PRIVACYBELEID

FEF is een SASU naar Frans recht en geregistreerd bij de RCS d'EVRY onder nummer 917540171, met maatschappelijke zetel te 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France ("CV Voorbeeld", of "we").

In dit privacybeleid verwijst de term "persoonlijke gegevens" naar alle informatie die een natuurlijke persoon identificeert of redelijkerwijs kan worden gebruikt om een natuurlijke persoon te identificeren. Naast dit cookiebeleid verwijzen wij ook naar onze algemene voorwaarden en ons cookiebeleid. Samen tonen deze documenten hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij met je persoonlijke gegevens omgaan. Gedefinieerde termen die in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden

1. HOE WIJ JE PERSOONSLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

Als platform voor toegang tot een databank ontvangen wij persoonsgegevens bij de uitvoering van onze diensten. Wij verzamelen en verwerken sommige van je persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens die jij aan ons meedeelt, waaronder:

 • De registratie. Wij verzamelen je voor- en achternaam en e-mailadres om je gebruikersaccount aan te maken en om je in te schrijven voor de diensten die wij op onze website aanbieden

 • Je klantenzone. Er zijn een aantal opties ter beschikking met betrekking tot de informatie in je profiel en ruimte en de informatie die je verstrekt in de documenten-maker. Je kan ons aanvullende persoonlijke gegevens verstrekken wanneer je onze functies en functionaliteiten bekijkt en gebruikt, zoals het plaatsen van je cv, loopbaanprofiel, opleidingsgeschiedenis, sollicitatiebrieven of andere informatie.

 • Technische informatie. Wij houden een dossier bij van alle correspondentie, met inbegrip van de informatie die je stuurt wanneer je een technisch probleem meldt met betrekking tot onze website of onze dienst.

 • Alle andere informatie die je ons kan sturen. 

 • Informatie die wij automatisch verzamelen uit een bron van derden, met inbegrip van technische informatie. Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij informatie over de apparaten die je gebruikt en de netwerken waarmee je verbonden bent. Deze technische informatie omvat je IP-adres, je inloggegevens, de bandbreedte die je gebruikt, het tijdstip van je bezoek, het type en de versie van je browser, de types en versies van je browser add-ons, plug-ins, je besturingssysteem, informatie over je bezoek, inclusief fouten in uploads/downloads en de pagina's die je hebt bezocht. Wij verzamelen deze informatie door middel van verschillende technologieën, zoals cookies (zie ons cookiebeleid).

2. DE TERMIJN GEDURENDE WELKE WIJ JE PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN.

Wij bewaren je persoonlijke gegevens zolang je een account bij ons hebt. Indien je je account afsluit, worden je persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

Als je account is opgeschort of geblokkeerd, bewaren wij je persoonlijke gegevens gedurende twee jaar om te voorkomen dat je de voorwaarden van onze website schendt.

Daarnaast kunnen wij je persoonlijke gegevens gedurende een aanvullende periode bewaren voor zover dat nodig is om wettelijke rechten te doen gelden of om ons daartegen te verdedigen.

3. HOE WIJ JE PERSOONSLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens om onze diensten te verlenen, te ondersteunen en uit te breiden, onder meer om:

 • diensten te verlenen door ons of tussen jou of ons en onze derde dienstverleners (bijvoorbeeld de verwerking van betalingen) om je de gevraagde diensten te verlenen;

 • je in staat te stellen je account, gepersonaliseerde documenten, profiel en klantenzone aan te passen;

 • je informatie toe te zenden in verband met onze diensten (bijvoorbeeld een bevestiging van je registratie) per e-mail en/of via enig ander communicatiemiddel;

 • je toegang te verlenen tot onze ondersteunende diensten, zodat je met ons kan communiceren;

 • de veiligheid van onze website te vrijwaren;

 • je te informeren over de wijzigingen van onze diensten;

 • onze website te beheren, onder meer voor probleemoplossing, toegang, gegevensanalyse, testen, onderzoek en analytische doeleinden;

 • onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest efficiënte manier wordt gepresenteerd; en

 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van instructies en andere wettelijke of reglementaire vereisten.

4. HOE WIJ JE PERSOONSLIJKE GEGEVENS DELEN.

Wij werken met derden die de ontvangers zijn van je persoonlijke gegevens, zoals onze onderaannemers, die technische dienstverleners zijn (bijvoorbeeld op het gebied van betalingsverwerking, systemen voor beheer en gegevensoverdracht en inhoud, leveranciers van zoekmachines, enz.) of voor onze gegevensanalyses.

Wij zullen je persoonlijke gegevens alleen in de volgende situaties met derden delen:

 • indien het noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten (bijvoorbeeld het verstrekken van je persoonlijke gegevens aan onze betalingsverwerkers of technische dienstverleners);

 • om ons in staat te stellen onze website te verbeteren en te optimaliseren met behulp van analyses en zoekmachines;

 • om ons in staat te stellen je de dienst voor het plaatsen van vacatures op websites van derden aan te bieden;

 • indien wettelijk vereist of wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te reageren op een vordering tegen ons, om te voldoen aan juridische procedures, als onderdeel van een onderzoek, of om het eigendom of de persoonlijke veiligheid van CV Voorbeeld of zijn gelieerde ondernemingen of gebruikers te beschermen.

5. DE WETTELIJKE GRONDSLAG VAN ONZE GEGEVENSVERWERKING.

Wij verzamelen, gebruiken en openbaren de gegevens waarover wij beschikken op de hieronder beschreven manieren:

 • wanneer dat nodig is voor de levering van diensten op onze website en de uitvoering van onze algemene voorwaarden;

 • in het kader van je toestemming, die je op elk moment kan herroepen door je account te sluiten;

 • wanneer het voor ons noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;

 • wanneer dat nodig is om onze legitieme belangen te dienen, met inbegrip van onze belangen om een gepersonaliseerde en doeltreffende dienst te verlenen aan onze gebruikers, tenzij je belangen of je fundamentele rechten en vrijheden overheersen boven die belangen.

6. HOE WIJ JE PERSOONLIJKE GEGEVENS DOORGEVEN.

Wanneer wij je persoonlijke gegevens doorgeven, doen wij dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en nemen wij passende veiligheidsmaatregelen om de integriteit en de bescherming ervan te waarborgen. In het bijzonder geven wij je persoonlijke gegevens door aan onze externe dienstverleners die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, en aan landen waarvoor de Europese Commissie geen "passend beschermingsbesluit" heeft genomen, zoals de Verenigde Staten. In zo'n geval zorgen wij ervoor dat deze overdracht volgens de geldende voorschriften gebeurt en een voldoende niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten van personen waarborgt (onder meer door de contractuele standaardclausules van de Europese Commissie).

7. HOE WIJ JE PERSOONLIJKE GEGEVENS BEVEILIGEN

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde of onwettige verwerking van je persoonlijke gegevens of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging daarvan, te voorkomen door gebruik te maken van onze interne veiligheidsprocedures, die betrekking hebben op de bewaring en vernietiging van je persoonlijke gegevens, alsmede op de toegang ervan.

8. JE RECHTEN OP JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Naast de rechten die je op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming geniet, en voor zover de geldende wet- of regelgeving ons daartoe machtigt of verplicht, zullen wij je op verzoek een kopie van je persoonlijke gegevens bezorgen en elke door jou geconstateerde fout corrigeren. Je hebt ook het recht om een deel van je persoonlijke gegevens te ontvangen en/of door ons te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens door ons en deze verwerking te beperken, alsmede het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten over de verwerking van je persoonlijke gegevens.

Wij nodigen je uit al je verzoeken, vragen of opmerkingen over dit privacybeleid of onze verwerking van je persoonlijke gegevens in te dienen via e-mailadres support@cv-voorbeeld.com.

9. Updates.

Dit privacybeleid is bijgewerkt in juni 2019. Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde aan te passen aan veranderende wettelijke vereisten of onze werkwijzen voor verwerking. Elk van deze wijzigingen zal op onze website worden gepubliceerd.

10. PERSOONLIJKE GEGEVENSVERANTWOORDELIJKE

FEF COMPANY, opgericht onder de wetten van France en geregistreerd bij 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens