ALGEMENE VOORWAARDEN (de “AV”)

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Great Ponton Limited, geregistreerd in het Ierse handels- en bedrijvenregister onder ondernemingsnummer nr. 644795, met haar statutaire zetel te 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Ierland (“Resumedone” “wij” of “ons”). U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen via contact@resumedone.io. contact@resumedone.io.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Great Ponton Limited, geregistreerd in het Ierse handels- en bedrijvenregister onder ondernemingsnummer nr. 644795, met haar statutaire zetel te 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Ierland (“Resumedone” “wij” of “ons”). U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen via contact@resumedone.io.

1. Voorwerp

Resumedone biedt u, als lid, toegang tot een database van materialen (waaronder cv’s, sollicitatiebrieven en begeleidende notities) die toegankelijk is op www.resumedone.co (“website”), die u als lid kunt vullen met persoonlijke informatie met behulp van de documentenbouwer om gepersonaliseerde documenten te creëren die u kunt downloaden wanneer het u uitkomt volgens uw specifieke behoeften of opslaan op uw klantenpagina (tegen betaling van toepasselijke abonnementskosten).

Deze AV zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de website en de bijbehorende diensten. Door gebruik te maken van de website aanvaardt u zonder enig voorbehoud al deze voorwaarden.

Door een account te openen op de website, moet u een vakje aanvinken en bevestigen dat u deze AV hebt gelezen en aanvaard, die een wettelijk bindend contract vormen tussen u en Resumedone.

U wordt vriendelijk verzocht het volgende zorgvuldig te lezen. Als u deze AV niet aanvaardt, maak dan geen gebruik van de website. We kunnen deze AV te allen tijde wijzigen door een bijgewerkte versie op deze webpagina te plaatsen en u op de hoogte te brengen voordat de gewijzigde AV van kracht worden.

Om de klantervaring te verbeteren, kunnen we ook, zonder voorafgaande kennisgeving, de structuur en het ontwerp van onze website wijzigen, evenals sommige diensten of inhoud.

2. Definities

In dit document wordt verstaan onder,

“Account”, het account dat u dient aan te maken om lid te worden en toegang te krijgen tot de diensten aangeboden door de website.

“Toepasselijke wetgeving” in de betekenis die daaraan wordt toegekend in artikel 14.

“Klantenpagina”, uw persoonlijke en specifieke ruimte, waar u toegang heeft tot de diensten en uw materialen kunt opslaan.

“Documentenbouwer”, de functie die leden in staat stelt om persoonlijke informatie in te voeren (waaronder gegevens over cv’s, arbeidsverleden en opleidingsgeschiedenis) en gepersonaliseerde versies te maken van bepaalde materialen (met name cv’s en sollicitatiebrieven) (“gepersonaliseerde documenten”) die vervolgens kunnen worden opgeslagen op de klantenpagina van een lid.

“””Lid””, iedere natuurlijke of rechtspersoon die een account heeft op de website.

“Materialen”, cv-templates, templates voor sollicitatiebrieven, leidraden en andere documenten die op de website aan leden ter beschikking worden gesteld (al dan niet gepersonaliseerd met de documentenbouwer.

“Diensten”, alle producten, diensten, inhoud, kenmerken, technologieën of functies die door ons via de website worden geleverd, inclusief, maar niet beperkt tot, de materialen, de documentenbouwer, en de opslag van materialen.

“””Abonnement””, de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 6.

“Opslag” en “opslaan”, de dienst van opslag van materialen op de website.

3. Het openen van een account

A. Voorwaarden
**U moet 18 jaar of ouder zijn. U moet 18 jaar of ouder zijn om gebruik te maken van onze diensten, wat u, indien van toepassing, dient te verklaren bij het openen van een account.

**Indien van toepassing, moet u de bevoegdheid hebben om het bedrijf dat u vertegenwoordigt te binden. U bevestigt dat u bevoegd bent om elk bedrijf of elke entiteit te binden namens welke u de diensten gebruikt, en dat dat bedrijf of die entiteit deze algemene voorwaarden aanvaardt.

B. Een account aanmaken
De website biedt leden de mogelijkheid zich te registreren en vervolgens toegang te krijgen tot de diensten. U kunt de materialen niet bekijken als u niet geregistreerd bent, noch kunt u toegang krijgen tot de documentenbouwer of de opslagdienst zonder eerst een account te openen en lid te worden.

Om uw account aan te maken, moet u de verplichte velden in het registratieformulier invullen (door uw achternaam, voornaam en e-mail op te geven) en wij sturen u een wachtwoord per e-mail. U moet ook deze AV en ons privacybeleid hebben gelezen en aanvaard, waarin onze online informatiepraktijken worden uitgelegd en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt op deze website.

C. Nauwkeurigheid van accountinformatie
U garandeert dat uw account nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie bevat, en dat u deze, indien nodig, zult bijwerken. Indien wij van mening zijn dat de gegevens niet juist, actueel of volledig zijn, hebben wij het recht u de toegang tot de website of diensten te weigeren en uw account te beëindigen of op te schorten.

D. Wachtwoord
U garandeert dat uw account nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie bevat, en dat u deze, indien nodig, zult bijwerken. Indien wij van mening zijn dat de gegevens niet juist, actueel of volledig zijn, hebben wij het recht u de toegang tot de website of diensten te weigeren en uw account te beëindigen of op te schorten.

4. Diensten

De website is een online platform waarop wij diensten verlenen. Als lid: kunt u een klantenpagina aanmaken op de website, van waaruit u toegang krijgt tot materialen, gepersonaliseerde documenten kunt aanmaken met behulp van de documentenbouwer en deze kunt opslaan;

zult u ook kunnen communiceren en uitwisselen met Resumedone via e-mail en chat.

5. Gedragsregels voor leden op de website

Er zijn bepaalde regels die van toepassing zijn op leden. Wanneer u onze website gebruikt, gaat u ermee akkoord:

geen inbreuk te maken op de rechten en het imago van Resumedone en de aan haar gelieerde entiteiten, waaronder hun intellectuele eigendomsrechten;
geen inbreuk te maken op de rechten en het imago van enige partij die rechten heeft op de materialen, zoals hun intellectuele eigendomsrechten;
geen account te openen op naam van een andere persoon dan uzelf;
geen apparaten, software of andere elementen te gebruiken die de goede werking van de website kunnen verstoren of die bedoeld zijn om systemen, gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen, te verstoren, te onderscheppen of te onteigenen; en
over het algemeen niet te handelen op een manier die de toepasselijke wet(ten) schendt of in strijd is met deze AV.

6. Betalingen

Om toegang te krijgen tot de diensten, dient u het bedrag van het maandelijkse abonnement voor diensten (het “abonnement”) te betalen, of alleen het bedrag van de proefaanbieding, zoals beschreven op de website. De prijzen van abonnementen worden op de website vermeld (inclusief BTW en alle andere belastingen) en zij houden rekening met het BTW-bedrag dat van toepassing is op de dag van betaling van het abonnement.

Elk abonnement op de diensten loopt voor onbepaalde tijd door vanaf de datum van het abonnement. Een abonnement is te allen tijde opzegbaar.

Resumedone behoudt zich het recht voor om het bedrag van het abonnement en van elk proefaanbod te wijzigen. U wordt ten minste 10 dagen voor het einde van uw abonnementsperiode van een dergelijke wijziging op de hoogte gesteld, waarna u de vrijheid heeft om uw abonnement niet te verlengen.

De abonnementskosten en de kosten voor de proefaanbieding dienen vooraf te worden betaald, en worden automatisch in rekening gebracht op de betaalwijze die op de website is aangegeven. In geval van gebrek aan betaling zal Resumedone de betaling opnieuw voorleggen en, in geval van verdere wanbetaling, de diensten onmiddellijk kunnen beëindigen zonder schadevergoeding, maar zonder afbreuk te doen aan het recht om van u betaling te eisen van alle verschuldigde bedragen, en eventuele vergoeding voor schade geleden door Resumedone als gevolg van dergelijk gebrek aan betaling.

7. Intellectuele eigendomsrechten

A. Intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de website
De eigen software (inclusief de documentenbouwer en de klantenpagina), de materialen en andere inhoud van de website, inclusief auteursrechten, logo’s, handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen, tekst, illustraties, audio-, video-, databestanden, programmabestanden en codes, evenals de selectie, coördinatie en rangschikking van dergelijke materialen, (al dan niet geregistreerd) zijn beschermd door auteursrechten, octrooien en handelsmerkwetgeving (“IE-rechten”). Deze IE-rechten zijn ofwel ons eigendom of eigendom van derden die hun IE-rechten aan ons in licentie hebben gegeven. Het is ten strengste verboden om de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen of op andere wijze te manipuleren.

Het gebruik of misbruik van de IE-rechten, behalve zoals toegestaan in deze AV, is verboden. Door lid te worden, onder voorbehoud van deze AV met betrekking tot de eigenaars van de IE-rechten (zie hieronder), en enkel voor zover het hiertoe in staat is, verleent Resumedone u een niet-exclusieve, herroepbare, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie, om de website en de IE-rechten te gebruiken, wereldwijd, enkel voor uw persoonlijk en privégebruik, op niet-commerciële basis en in overeenstemming met deze AV.

De aan u verleende licentie eindigt wanneer u geen lid meer bent en/of in geval van oneigenlijk gebruik van de website en/of diensten.

Alle nieuwe versies, updates of wijzigingen van onze website, diensten of gerelateerde content zullen onderworpen zijn aan deze AV. Resumedone behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk door deze AV worden behandeld.

In geen geval mag u door het gebruik van de website en de toegang tot de materialen de inhoud van de website, waaronder de materialen, reproduceren of publiek verspreiden of overdragen, verkopen, verhuren of uitlenen, gedeeltelijk of volledig, of beschikbaar maken, anders dan in overeenstemming met deze AV, of de inhoud van de website, waaronder de materialen, openbaar maken.

Resumedone en zijn filialen maken geen aanspraak, noch voor u, noch voor een derde, noch voor zichzelf, op de eigendom van enige IE-rechten in de materialen die eigendom zijn van derden.

B. Gebruik van uw content
U behoudt uw rechten op alle informatie of content die u indient, plaatst of weergeeft op of via de website, waaronder accountinformatie, cv, loopbaangeschiedenis, opleidingsgeschiedenis, beoordelingen, reacties, profielinzendingen, posts, vragen, carrièremateriaal of enige andere informatie die u verstrekt (“uw content”). Door dergelijke content in te zenden, te uploaden, te plaatsen of weer te geven, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht op sublicentie) om uw content te gebruiken, te verwerken, te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, te verzenden, weer te geven en te distribueren in alle media of via alle distributiekanalen (nu bekend of later ontwikkeld), met inachtneming van de toepasselijke voorschriften in ons privacybeleid.

U garandeert dat uw content geen inbreuk maakt en zal maken op rechten van derden en dat u over alle noodzakelijke rechten, bevoegdheden en volmachten beschikt om aan uw verplichtingen met betrekking tot uw content onder deze AV te voldoen.

Indien u van mening bent dat er inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, kunt u contact met ons opnemen.

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw content en eventuele gevolgen daarvan, waaronder eventuele gevolgen van het gebruik van uw content door andere gebruikers of derden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van uw content, noch voor het gebruik van enige content of informatie ingediend of geplaatst door andere leden of bezoekers.

Resumedone’s diensten voor het plaatsen van cv’s vergemakkelijken het plaatsen van Uw Content en uw Gepersonaliseerde Documenten op verschillende carrièresites van derden met uw voorafgaande verzoek en toestemming. U gaat ermee akkoord dat Resumedone eigen webgebaseerde informatieverzamelingstools kan gebruiken om een gepersonaliseerd profiel voor u te creëren als u zich aanmeldt voor deze dienst. U stemt er verder mee in dat de bewoording en interpretatie van uw informatie voor doeleinden van cv-plaatsingsdiensten uitsluitend naar goeddunken van Resumedone gebeurt en Resumedone niet aansprakelijk is voor beslissingen om informatie over u op te nemen, niet op te nemen of te formuleren. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat u de volledige verantwoordelijkheid neemt en persoonlijk aansprakelijk bent voor alle gevolgen die voortkomen uit uw gebruik van de resume posting services.

8. Rol van Resumedone/Beperking van aansprakelijkheid

Resumedone geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de diensten en de materialen wat betreft hun juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid, of dat de website geen inbreuk zal maken op de rechten van derden en Resumedone aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in dergelijke materialen. Indien de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van sommige of alle van de bovenstaande impliciete garanties en voorwaarden niet toestaat, zullen de bovenstaande uitsluitingen alleen op u van toepassing zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Uw gebruik van deze Website is op eigen risico. De website, de diensten, de materialen en andere informatie, software, faciliteiten, diensten en andere inhoud op de site worden geleverd “zoals het is” en “zoals beschikbaar” zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, wijst Resumedone alle uitdrukkelijke of impliciete garanties en voorwaarden af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Resumedone wijst alle aansprakelijkheid af, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad of anderszins, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct, indirect, punitief, gevolgschade of anderszins) die voortkomt uit het gebruik of misbruik van, de website, de diensten of de materialen, ongeacht de basis waarop aansprakelijkheid wordt geëist. Indien de toepasselijke wetgeving niet toestaat dat alle of een deel van de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen op u van toepassing zijn, zullen de beperkingen alleen op u van toepassing zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Niets in deze overeenkomst zal aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel of fraude uitsluiten of beperken.

9. Annuleringsbeleid – Account opschorting, toegangsbeperkingen en beëindiging

U kunt op elk moment uw contractuele relatie met Resumedone beëindigen en uw abonnement beëindigen door uw account in uw klantenpagina te beëindigen of door ons klantenserviceteam hiervan op de hoogte te stellen. De beëindiging treedt onmiddellijk in werking en uw abonnement wordt automatisch beëindigd. U heeft geen recht op terugbetaling van enige bedragen betaald voor een abonnement met betrekking tot de periode na de beëindiging van uw account.

Indien u uw verplichtingen zoals uiteengezet in deze AV niet nakomt of indien wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat de veiligheid en integriteit van Resumedone, haar leden of derden in gevaar zijn, behouden wij ons het recht voor om deze AV, die u en Resumedone binden, onmiddellijk te beëindigen en uw account te blokkeren.

Wanneer dit nodig is, wordt u op de hoogte gebracht van een dergelijke maatregel, zodat u kunt reageren. Resumedone zal, naar eigen goeddunken, beslissen of de genomen maatregelen worden opgeheven.

10. Persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken een aantal persoonsgegevens van u. Door de website te gebruiken en u te registreren als lid, erkent en aanvaardt u de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.

 

11. Werking, beschikbaarheid en functionaliteiten van het platform

 

We zullen voor zover mogelijk proberen de toegang tot de website te behouden. De toegang tot de website of het gebruik van bepaalde functies kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort of onderbroken wegens technisch onderhoud, migratie of updates, of als gevolg van storingen of beperkingen in verband met het netwerk of om andere technische redenen.

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de website of de functies ervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen of op te schorten, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent.

12. Hyperlinks

 

Onze website bevat links naar andere websites. Wij controleren die websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Door deze links op te nemen, onderschrijven wij het materiaal op die websites niet en impliceren wij geen associatie met hun exploitanten0.

 

13. Wijzigingen van de AV

 

Deze AV en de documenten die door middel van verwijzing geïntegreerd zijn, drukken de volledige overeenkomst uit tussen u en Resumedone met betrekking tot uw gebruik van de website en diensten.

Resumedone kan deze AV wijzigen om deze aan te passen aan de technologische en commerciële omgeving, en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en de regelgevende omgeving. Elke wijziging van deze AV zal op de website worden gepubliceerd met vermelding van de ingangsdatum, en u zult door Resumedone op de hoogte worden gebracht voordat de wijzigingen van kracht worden.

14. Terugbetalingsbeleid en herroepingsrecht

Een verzoek om terugbetaling van een abonnement is niet toegestaan indien het ontvangen is na het verstrijken van een periode van veertien (14) dagen vanaf het eerste abonnement voor de diensten.

Alle verzoeken om terugbetaling vóór het verstrijken van de periode van veertien (14) dagen kunnen telefonisch of per e-mail via onze afdeling klantenondersteuning worden gedaan. De afdeling klantenondersteuning zal u binnen 48 uur antwoorden, en de terugbetalingen zullen binnen 72 uur worden verwerkt.

15. Toepasselijke wetten en geschillenbeslechting

 

Deze AV worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland & Wales, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van specifieke regels met betrekking tot (i) de algemene beginselen van wetsconflicten, en (ii) regels van openbare orde ter bescherming van de consument van het land van waaruit u toegang hebt tot de diensten (de “toepasselijke wetten”).

Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, stemt u ermee in alle geschillen te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland & Wales.

Resumedone behoudt zich tevens het recht voor om, afhankelijk van de aard van het geschil, een procedure in te leiden voor de rechtbanken van het land waar u woonachtig bent of, indien deze algemene voorwaarden zijn aangegaan in het kader van uw handel of beroep, in het land van uw hoofdvestiging.

16. Ingangsdatum

10/07/19