Privacybeleid

Great Ponton Limited is een naamloze vennootschap naar Iers recht en geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Ierland onder nummer 644795, met statutaire zetel te 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Ierland (“Resumedone”, of “wij”).
In dit privacybeleid verwijst de term “persoonsgegevens” naar alle informatie die een natuurlijke persoon identificeert of redelijkerwijs kan worden gebruikt om een natuurlijke persoon te identificeren. Naast dit cookiebeleid verwijzen wij u ook naar onze algemene voorwaarden en ons cookiebeleid. Samen laten deze documenten zien hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.
Lees dit privacybeleid zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens. Gedefinieerde termen die in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden.

 

1. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Als een platform met toegang tot een database, ontvangen wij persoonsgegevens bij de uitvoering van onze diensten. Enkele van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken zijn:
Persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, waaronder:
Registratie. Wij verzamelen uw voor- en achternaam en e-mailadres om uw gebruikersaccount aan te maken en om u aan te melden voor de diensten die wij op onze website aanbieden.

Uw klantenzone. Er zijn een aantal opties beschikbaar voor u met betrekking tot de informatie in uw profiel en de informatie die u verstrekt in de documentenbouwer. U kunt ons aanvullende persoonlijke gegevens verstrekken wanneer u onze functies en functionaliteiten bekijkt en gebruikt, inclusief het plaatsen van uw cv, loopbaanprofiel, opleidingsgeschiedenis, sollicitatiebrieven of andere informatie.

Technische informatie. Wij houden een dossier bij van alle correspondentie tussen u en ons, inclusief de informatie die u stuurt wanneer u een technisch probleem meldt met betrekking tot onze website of onze service.
Alle andere informatie die u ons kunt sturen.

Informatie die wij automatisch verzamelen uit een bron van derden, inclusief technische informatie. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie over de apparaten die u gebruikt en de netwerken waarmee u verbonden bent. Deze technische informatie omvat uw IP-adres, uw inloggegevens, de bandbreedte die u gebruikt, het tijdstip van uw bezoek, het type en de versie van uw browser, de types en versies van uw browser add-ons, plug-ins, uw besturingssysteem, informatie over uw bezoek, inclusief upload / download fouten, en de pagina’s die u bezocht. Wij verzamelen deze informatie door middel van verschillende technologieën, zoals cookies (zie ons cookiebeleid).

2. TERMIJN WAAROP WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u een account bij ons heeft. Indien u uw account opheft, worden uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

Als uw account wordt opgeschort of geblokkeerd, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van twee jaar om te voorkomen dat u de voorwaarden van onze website schendt.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gedurende een aanvullende periode bewaren voor zover dit voor ons noodzakelijk is om wettelijke rechten te doen gelden of om ons daartegen te verdedigen.

3. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te verlenen, te ondersteunen en uit te breiden, inclusief om:
diensten te verlenen door ons of tussen u of ons en onze derde dienstverleners (bijvoorbeeld de verwerking van betalingen) om u de gevraagde diensten te verlenen;
u in staat te stellen uw account, gepersonaliseerde documenten, profiel en uw klantenruimte aan te passen;
u informatie te sturen gerelateerd aan onze diensten (bijvoorbeeld een bevestiging van uw registratie) per e-mail en/of via enig ander communicatiemiddel;
u toegang te geven tot onze ondersteunende diensten zodat u met ons kunt communiceren;
de veiligheid van onze website te behouden;
u te informeren over de wijzigingen die zijn aangebracht in onze diensten;
onze website te beheren, inclusief voor het oplossen van problemen, toegang, gegevensanalyse, testen, onderzoek en analytische doeleinden;
het verbeteren van onze website om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest efficiënte manier wordt gepresenteerd;
te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder verordeningen en andere wettelijke of regelgevende vereisten.

 

4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN.

Wij werken samen met derden die de ontvangers zijn van uw persoonsgegevens, zoals onze onderaannemers, die technische dienstverleners zijn (bijvoorbeeld op het gebied van betalingsverwerking, beheer en systemen voor gegevensoverdracht en inhoud, leveranciers van zoekmachines, etc.) of voor onze gegevensanalyse.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen in de volgende situaties met derden delen:

wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten (bijvoorbeeld het verstrekken van uw persoonsgegevens aan onze betalingsverwerkers of technische dienstverleners);
om ons in staat te stellen onze website te verbeteren en te optimaliseren met behulp van analytics en zoekmachines;
om ons in staat te stellen u de vacatureservice op websites van derden aan te bieden;
wanneer de wet dit vereist of wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te reageren op een vordering tegen ons, om te voldoen aan juridische procedures, als onderdeel van een onderzoek, of om het eigendom of de persoonlijke veiligheid van Resumedone of zijn gelieerde ondernemingen of gebruikers te beschermen.
5. DE RECHTSGROND VAN ONZE GEGEVENSVERWERKING.
Wij verzamelen, gebruiken en maken de gegevens waarover wij beschikken bekend op de hieronder beschreven manieren:

wanneer dit noodzakelijk is voor de levering van diensten op onze website en de uitvoering van onze algemene voorwaarden;
met uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken door uw account stop te zetten;
wanneer het noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
wanneer dit nodig is om onze legitieme belangen te dienen, met inbegrip van onze belangen om gepersonaliseerde en effectieve service te bieden aan onze gebruikers, tenzij uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan deze belangen.

6. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OVERDRAGEN.

Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen, doen wij dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om de integriteit en bescherming ervan te waarborgen. In het bijzonder dragen wij uw persoonsgegevens over aan onze externe dienstverleners die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte en aan landen waarvoor de Europese Commissie geen besluit inzake “passende bescherming” heeft genomen, zoals de Verenigde Staten. In een dergelijk geval zorgen wij ervoor dat deze doorgifte wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en een voldoende niveau van bescherming van privacy en de fundamentele rechten van individuen waarborgt (onder andere door de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie).

7. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging daarvan te voorkomen door gebruik te maken van onze interne veiligheidsprocedures, die betrekking hebben op de bewaring en vernietiging van uw persoonsgegevens, evenals op de toegang tot deze gegevens.

8. UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

Naast de rechten die u worden toegekend door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en wanneer de toepasselijke wet- of regelgeving ons hiertoe machtigt of verplicht, zullen wij u op verzoek een kopie van uw persoonsgegevens geven en elke fout die u heeft vastgesteld, corrigeren. U heeft ook het recht om een deel van uw persoonsgegevens te ontvangen en/of door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en deze verwerking te beperken, evenals het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij nodigen u uit om al uw verzoeken, of vragen of opmerkingen over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door te geven aan het e-mailadres contact@resumedone.io.

9. Updates

Dit privacybeleid is bijgewerkt op juni 2019. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen om veranderende wettelijke vereisten of onze verwerkingspraktijken weer te geven. Elk van deze wijzigingen zal op onze website worden gepubliceerd.